Zasady i Warunki

Warunki biznesowe


portal internetowy holidaytoursinturkey.com
ważne i skuteczne od 15 lutego 2020 r.
o rezerwację i sprzedaż wycieczek, biletów na rozrywkę, przygodę lub inne wydarzenia w celu wykorzystania czasu wolnego za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym www.holidaytoursinturkey.com
PRZEPIS WSTĘPNY

1.1. Organizator
zz1.1.1. Portal internetowy holidaytoursinturkey.com jest obsługiwany przez firmę: Trips in Turkey z siedzibą w Alanyi Öğretmenevi Sok. 3/C 07400. (zwany dalej również „Organizatorem”).
1.2. Partner biznesowy
1.2.1. Partnerem biznesowym Organizatora, o którym mowa powyżej jest spółka handlowa MBJ servis sro, REGON 07931433, z siedzibą Budějovická 2056/96, 140 00, Praga 4 – Krč, wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, Sekcja C, Wstawka 310073 (dalej również tylko „Partner Biznesowy”).
1.2.2. Dane kontaktowe Organizatora są następujące:
a) telefon: +90 850 307 65 77
b) adres elektroniczny (e-mail): info@holidayinturkey.com.tr
c) adres do doręczeń pism: Öğretmenevi Sok. 3 / C
07400 Alanya

1.2.3. Dane kontaktowe Partnera Biznesowego:
a) telefon: +420 244 402 289
b) adres elektroniczny (e-mail): info@holidayinturkey.com.tr
c) adres do doręczeń listowych: Budějovická 2056/96, 140 00, Praga 4 – Krč
1.3. Portal internetowy holidaytoursinturkey.com
1.3.1. Organizator działa w domenie internetowej dostępnej pod adresem (URL) holidaytoursinturkey.com
system online oferuje klientom rezerwacje i zakup wycieczek, biletów na imprezy kulturalne, towarzyskie,
rozrywka, przygoda, sport lub inne formy spędzania wolnego czasu. Organizator w sieci
portale publikują oferty wycieczek i biletów.

PRZEDMIOTEM UMOWY
2.1. Organizator zobowiązuje się do zorganizowania wycieczki i niezbędnych biletów dla klienta na podstawie umowy zawartej zgodnie z art. 3, a klient zobowiązuje się do opłacenia przejazdu i biletów w sposób zgodny z art.

ZAWARCIE UMOWY
3.1. Portal zawiera informacje o wycieczkach w formie ofert, w tym ceny poszczególnych wycieczek. Podane są ceny wycieczek wraz ze wszystkimi powiązanymi opłatami. Opłata rejestracyjna w wysokości 20% ceny wycieczek nie zawiera podatku VAT, ponieważ wszystkie oferowane wycieczki realizowane są w krajach poza Unią Europejską, gdzie podatek VAT nie obowiązuje.
3.2. Ceny wycieczek obowiązują tak długo, jak są wyświetlane na portalu internetowym. Zapis ten nie ogranicza możliwości zawarcia przez sprzedawcę umowy na indywidualnie wynegocjowanych warunkach.
3.3. Umowa zawierana jest drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zamówienia, który wyświetli się klientowi po kliknięciu w wybraną nazwę wycieczki. Następnie klient wpisuje datę i ilość osób oraz klika w przycisk „ZAREZERWUJ TERAZ”, następnie tzw. formularz rezerwacji, gdzie w formularzu zamówienia znajdują się informacje o:a) zarezerwowany wyjazd,

b) sposób opłacenia wycieczki,

c) noclegi hotele,

3.4. Przed wysłaniem zamówienia utworzonego zgodnie z poprzednim artykułem Warunków Handlowych, Klient ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które wprowadził w zamówieniu, nawet w zakresie możliwości wykrycia i poprawienia błędów powstałych przy wprowadzaniu danych do zamówienie przez Klienta. Klient wysyła zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij”, a zrealizowane i wysłane zamówienie traktowane jest jako propozycja zawarcia umowy. Warunkiem wysłania zamówienia jest akceptacja niniejszych Warunków Handlowych, które są częścią umowy. Dane podane w zamówieniu Organizator uważa za prawidłowe. Organizator potwierdza otrzymanie zamówienia Klienta pocztą elektroniczną najpóźniej w ciągu 24 godzin na adres elektroniczny Klienta wskazany w zamówieniu.3.5. Umowa zostaje zawarta z chwilą doręczenia przez Organizatora przyjęcia zamówienia (akceptacji), które Organizator przesyła Klientowi pocztą elektroniczną na Adres elektroniczny Klienta, przy jednoczesnym przyjęciu zamówienia (akceptacji)

3.6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy, nawet bez podania przyczyn.

3.7. W przypadku niektórych wycieczek termin może ulec zmianie lub odwołaniu ze względu na pojemność, względy klimatyczne lub organizacyjne. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wybranego przez Klienta w zamówieniu, przy czym Klient musi zostać poinformowany o tej możliwości w odpowiednim czasie i jeśli nie zaakceptuje terminu zastępczego, może odstąpić od umowy i przysługuje mu zwrot pieniędzy wpłaconej opłaty rejestracyjnej.

3.8. Klient wyraża zgodę na korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu umowy. Koszty poniesione przez Klienta przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy (koszty połączenia internetowego, koszty połączeń telefonicznych) Klient ponosi sam, przy czym koszty te nie odbiegają od podstawowych wskaźnik.

CENA WYCIECZKI I WARUNKI PŁATNOŚCI
4.1. Cena wycieczki podana jest w ofercie, natomiast Klient nie może zamówić więcej wycieczek w ramach jednego Zamówienia.
4.2. Cena wycieczki w ofercie zawiera wszystkie opłaty (więcej w tym punkcie 3.1.).
4.3. W ramach zamówienia klient może wybrać sposób zapłaty ceny wycieczki na jeden z poniższych sposobów:
• przelew bezgotówkowy na rachunek bankowy Partnera Biznesowego Organizatora
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: payment-support@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267
• bezgotówkowa karta płatnicza. (Obecnie w rozwiązaniu4.4. Organizator zawsze od opłat rejestracyjnych w wysokości 20% wymagane ceny.
4.5. W przypadku wpłaty wpisowego w wysokości 20% ceny wycieczek przelewem na konto Partnera Biznesowego Organizatora, kwota opłata ta cena jest płatna po upływie 72 godzin od godziny ubezpieczenia. Do czasu zaksięgowania płatności bezgotówkowej na wyjazdu Partnera Biznesowego nie będzie trwać czasu pracy. Klient przyjmuje do wiadomości, że Organizator może z czasem zmienić pewne warunki. W przypadku wystąpienia zmian za zmianą częstotliwości w okresie od wypłaty zamówienia do czasu, organizator poinformuje o tym fakcie klienta wraz z projektem umowy o działanie.
4.6. Obowiązek rejestracji ceny wpisowego wysokości 20% ceny wycieczek jest w takim razie zaksięgowania w zakresie odpowiedniej ilości na rachunku bankowym Partnera Biznesowego Organizatora. Po zaksięgowaniu numeru rachunku na rachunku bankowym swojego Partnera Biznesowego Organizatora wystawcy Klientowi potwierdzenia wezwania i prześledzenia w formie elektronicznej na adres elektroniczny Klienta.

OPŁATA ZA REZERWACJĘ
5.1. Opłata rezerwacyjna w wysokości 20% wniesiona przez klienta na konto Partnera Biznesowego Organizatora pozostaje przez cały czas na jego koncie bankowym prowadzonym w Republice Słowackiej do momentu faktycznego zrealizowania wycieczki przez Klienta.
PRAWA KLIENTA OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
6.1. Prawa Klienta
6.1.1. Klient ma prawo wylosować wycieczkę po okazaniu Vouchera lub SMS-a na warunkach określonych w ofercie.
6.2. Obowiązki Organizatora
6.2.1. Organizator ma obowiązek zapewnić, że Klient zrealizuje wycieczkę na warunkach określonych w ofercie, bez wad.
6.2.2. Nie uważa się za błąd, jeśli nastąpi zmiana terminu niż wskazana w zamówieniu do Klienta, jeżeli Klient został wcześniej poinformowany o możliwości zmiany terminu przez samego Organizatora zgodnie z art. 3.7.
6.3. W związku z wyjazdem Klient jest każdorazowo zobowiązany do przestrzegania zasad ustalonych przez Organizatora. Jest również zobowiązany do podporządkowania się regulaminowi obsługi i zwiedzania w miejscu wyjazdu.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
7.1. Zobacz „Szczegółowe warunki udziału w wycieczce”
INNE PRAWA I OBOWIĄZKI UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON
8.1. Organizator jest uprawniony do działalności na podstawie Umowy na podstawie posiadania najwyższej licencji typu „A” (nr 9019) udzielonej przez Ministerstwo Turystyki Turcji.
8.2. Klient przyjmuje niniejszym na siebie ryzyko zmiany okoliczności zgodnie z § 1765 ust. 2 Kodeksu Cywilnego.
ZASADY I WARUNKI
9.1. Warunki handlowe dostępne są na stronie www.holidaytoursinturkey.com
9.2. Warunki handlowe są zgłaszane Klientowi zgodnie z procedurą zawarcia umowy, przed wysłaniem zamówienia zgodnie z art. 3.5. i 3.6, a Klient może je wydrukować lub zapisać za pomocą funkcji przeglądarki internetowej.
9.3. Zawarte umowy są archiwizowane przez Organizatora w formie elektronicznej i nie są dostępne.
9.4. Klient ma informacje o swoich zamówieniach wysyłane w formie wiadomości e-mail na swój adres e-mail.
DOSTAWA
10.1. Oświadczenie może zostać dostarczone na adres e-mail Klienta.
Postanowienia końcowe
11.2. Jeżeli stosunki prawne nawiązane Umową zawierają element międzynarodowy (zagraniczny), wówczas Organizator i Klient zgadzają się, że stosunki te podlegają prawu słowackiemu. Nie narusza to praw konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów.
11.3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem o znaczeniu jak najbardziej zbliżonym do postanowienia nieważnego. Nieważność lub bezskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.
Linia klienta CZ: +420 244 402 289
Linia klienta Turcja: +90 850 307 65 77
E-mail: info@holidayinturkey.com.tr